สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน)::

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566