[19 เม.ย. 67]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๗

 • [10 เม.ย. 67]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มประจำปีการศึกษา๒๕๖๗

 • [5 เม.ย. 67]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๗ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [3 เม.ย. 67]
 • ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายทางศมร30เชื่อมต่อสายทางศมร20ครั้งที่2ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 • [2 เม.ย. 67]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตรจำนวน๑ชุด

 • [2 เม.ย. 67]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหารในระดับสากลจำนวน๑ห้อง

 • [2 เม.ย. 67]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยทางเคมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์จำนวน๑ชุดสำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [1 เม.ย. 67]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศขนาด๒๐ที่นั่งตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน๓คันแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [1 เม.ย. 67]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางกายวิภาคศาสตร์ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน๑ห้องแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [27 มี.ค. 67]
 • ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตรจำนวน1ชุดเพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • อ่านต่อ »