ข่าวสารประมวลภาพ มรภ.เชียงราย ศึกษาดูงานกองคลังและเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ วันที่ 13 มีนาคม 2562::